TERMENI DE UTILIZARE – Embryolab RO

TERMENI DE UTILIZARE A SITE-ULUI WEB (TERMS OF USE)

GENERALI

Societatea, în calitate de beneficiară a site-urilor web cu numele de domeniu: embryolab.eu (denumite în continuare „Pagini Web”), operează și gestionează Paginile Web în conformitate cu termenii de utilizare descriși în detaliu mai jos , pe care vizitatorii sunt invitați să îi citească cu atenție și să îi respecte. Vizitarea în continuare a paginilor prezentului site web, precum și utilizarea oricăror informații furnizate în aceste pagini implică acceptarea necondiționată a acestor termeni și condiții. În cazul în care vizitatorul/utilizatorul nu este de acord cu acești termeni de utilizare, nu trebuie să utilizeze serviciile și conținutul Paginilor Web.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 • Drepturile de proprietate intelectuală privind conținutul și serviciile Paginilor Web, și anume, în mod indicativ, dar nu limitativ: texte, fotografii, grafice, informații comerciale și financiare, programe, fișiere de orice tip, mărci/logouri, formatul („layout”) Paginii Web, sunt protejate de legile elene, comunitare și internaționale privind drepturile de proprietate individuală și aparțin exclusiv Societății, fiind disponibile utilizatorilor strict pentru uz personal. Societatea, întotdeauna în limitele bunei-credințe și bunelor practici comerciale, depune toate eforturile posibile pentru ca informațiile și conținutul care este afișat de fiecare dată pe Pagina Web să fie cât mai exacte posibil și adevărate, dar nu își asumă nici o responsabilitate pentru corectitudinea sau completivitatea acestora.
 • Este interzisă orice copiere, distribuire, transfer, prelucrare, revânzare, creare a unei lucrări derivate sau inducere în eroare a publicului cu privire la furnizorul real al conținutului Paginii Web. Orice reproducere, republicare, descărcare, comunicare, diseminare, distribuire sau orice altă utilizare a conținutului Paginii Web în orice mod sau mijloace, în scopuri comerciale sau de altă natură sunt permise numai cu acordul scris prealabil al Societății sau al oricărui alt beneficiar al drepturilor de proprietate intelectuală.
 • În caz contrar, acțiunile de mai sus pot constitui o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală/industrială a Societății, care își rezervă dreptul de a revendica orice daune patrimoniale efective sau venituri nerealizate, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile. Mai precis, fiecare Pagină Web constituie un nume de domeniu (domain name) înregistrat, care a fost atribuit în mod legal Societății și este guvernat de dispozițiile privind protecția numelor de domeniu.

OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

 • Minorilor le este interzis să utilizeze paginile web, deoarece, conform legii, sunt destinate exclusiv adulților. În cazul în care copiii minori, din propria inițiativă și fără supravegherea adulților, vizitează pagini web sau utilizează serviciile accesibile prin paginile acestui site web, care pot fi considerate inadecvate sau dăunătoare pentru aceștia, operatorii acestuia site nu poartă nici o responsabilitate.
 • Vizitatorii/utilizatorii Paginii Web trebuie să respecte normele și prevederile din dreptul elen, european și internațional și legislația relevantă care guvernează telecomunicațiile și să se abțină de la orice comportament ilegal și abuziv în timpul vizitării/utilizării acesteia sau în legătură cu aceasta. Vizitarea/utilizarea site-ului web trebuie să fie efectuate în mod exclusiv în scopuri legale și într-o manieră care să nu restricționeze sau să împiedice vizitarea/utilizarea acestuia de către terți. Utilizatorul este obligat să utilizeze Paginile Web în conformitate cu legea, cu bunele moravuri și cu prezentele condiții și să nu comită niciun fel de acte sau omisiuni care pot provoca deteriorarea sau funcționarea defectuoasă a acestora, pot afecta sau pune în pericol furnizarea de servicii prin intermediul Paginilor Web.
 • Prin urmare, vizitatorii, în mod indicativ și nu limitativ, sunt de acord că nu vor utiliza prezentul site web pentru:
 1. a) A provoca daune unui minor.
 2. b) A transmite sau a obține acces la un conținut care: i) încalcă drepturile unor terțe părți (de ex., proprietatea intelectuală sau industrială), ii) afectează personalitatea unor terțe părți (de ex., conținut defăimător, rasist), iii) este contrar legii, bunei-credințe și bunelor practici comerciale, iv) prejudiciază în orice mod viața privată și drepturile individuale și sociale ale terților.
 3. c) A induce în eroare pe oricine în ceea ce privește originea conținutului prezentului site web, a dăuna, în orice mod, reputația proprietarilor sau terților, a pune în pericol securitatea rețelei acestora, a împiedica orice vizitator să acceseze prezentul site web sau orice serviciu găzduit pe rețeaua proprietarilor sau a eluda verificarea identității acestora de către proprietari.
 4. d) A instala și promova, în orice mod, orice tip de publicitate independentă sau neautorizată sau mesaje electronice nesolicitate de destinatar (spam) și orice altă formă de promovare a unui conținut nedorit, precum și a instala și promova anunțuri publicitare fără acordul scris al proprietarilor.
 5. e) A instala, promova și/sau pune la dispoziție un conținut care conține viruși de software sau orice alt cod electronic, fișiere sau programe destinate să interfereze, să distrugă sau să limiteze funcționarea oricărui software sau echipament de telecomunicații sau să împiedice alți utilizatori să utilizeze acest website.
 • Vizitatorul/utilizatorul este răspunzător și se angajează să repare orice prejudiciu cauzat Societății și/sau Paginii Web din cauza utilizării ilegale sau neloiale sau, în general, contrară bunelor moravuri și prezentelor condiții de utilizare a Paginii Web și a serviciilor oferite prin aceasta.
 • Pentru a accesa anumite servicii sau pentru a vă conecta la anumite pagini web, proprietarii pot solicita utilizatorilor furnizarea unor date în vederea obținerii parolei (sau parolelor) relevante. Aceste date nu sunt dezvăluite de către proprietari, în niciun caz, unor terțe părți. Datele de mai sus trebuie să fie întotdeauna adevărate, exacte, valabile și complete. Vizitatorii sunt responsabili pentru toate acțiunile efectuate prin utilizarea parolei și sunt obligați să notifice imediat societății proprietare orice utilizare neautorizată a acesteia și orice (chiar și potențială) încălcare a securității. Proprietarii nu vor fi trași la răspundere pentru nicio pierdere sau daună cauzate de utilizarea neautorizată sau ilegală a parolei de către terți din cauza obținerii nelegitime a acesteia sau din orice alt motiv și își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri de la vizitatori în cazul în care suportă pierderi din cauza utilizării neautorizate sau ilegale a parolei. Proprietarii pot, în orice moment, refuza acordarea unei parole sau anula o parolă acordată sau înceta furnizarea acestor servicii unui vizitator și refuza orice utilizare curentă sau viitoare a acestui site web în cazul încălcării Termenilor de Utilizare.

LIMITAREA RĂSPUNDERII SOCIETĂȚII

 • Paginile noastre web este posibil să facă trimitere prin „linkuri”, hiperlinkuri sau bannere publicitare la alte pagini, furnizorii cărora au responsabilitatea deplină (civilă și penală) pentru securitatea, legalitatea și valabilitatea conținutului paginilor web și serviciilor acestora, excluzând orice responsabilitate a societății proprietare a prezentului site web, inclusiv răspunderea privind drepturile de autor și drepturile de proprietate industrială sau orice drept al unui terț. Prin urmare, vizitatorii trebuie să respecte termenii de utilizare a acestor pagini web și să contacteze direct furnizorii de servicii pentru orice problemă care apare în legătură cu vizita și/sau utilizarea acestora.
 • Conținutul Paginilor Web și al serviciilor furnizate prin intermediul acestora este disponibil „ca atare” și Societatea nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, cu privire la integritatea, corectitudinea, oportunitatea, caracterul comercial, neîncălcarea sau adecvarea acelui conținut pentru orice utilizare, aplicație sau scop. Societatea va lua orice măsură adecvată și prevăzută în mod rezonabil pentru a se asigura că datele, informațiile și materialele audiovizuale care alcătuiesc conținutul Paginilor Web sunt complete, exacte și fiabile. Totuși, Societatea nu poate garanta corectitudinea, exhaustivitatea, exactitatea și fiabilitatea datelor de mai sus și nu va fi trasă la răspundere față de vizitatori/utilizatori sau terți pentru nicio pierdere cauzată de natura lor falsă, inexactă sau depășită.
 • Societatea depune toate eforturile posibile și ia măsuri de organizare și măsuri de securitate adecvate, în contextul controlului tehnologic, pentru a se asigura că serviciile și conținutul Paginilor Web sunt furnizate într-o manieră nerestricționată și fără întreruperi. Totuși, Societatea nu va fi trasă la răspundere în cazul în care, din orice motiv, inclusiv neglijență, funcționarea Paginilor Web este suspendată sau dificilă și/sau accesul la Paginile Web devine imposibil sau dacă, în ciuda măsurilor de securitate luate, „virușii” sau alte programe rău intenționate sunt identificate și transmise la terminalele utilizatorilor/vizitatorilor sau dacă terțe părți neautorizate („hackeri”) interferează cu conținutul și funcționarea Paginilor Web, ceea ce le face dificilă utilizarea sau provoacă probleme în funcționarea adecvată a acestora. În plus, Societatea nu va fi responsabilă pentru indisponibilitatea temporară a Paginilor Web, pentru întreruperea unor funcții individuale sau a tuturor funcțiilor sale sau pentru orice funcționare defectuoasă sau probleme tehnice care ar putea apărea.
 • Societatea nu va fi trasă la răspundere, în nici un caz, inclusiv pentru neglijență, față de utilizatori sau de orice terță parte pentru orice fel de daune, directe sau indirecte, legate în orice mod de utilizarea Paginii Web, navigarea pe aceasta și utilizarea serviciilor sau a informațiilor pe care le conține. Toți vizitatorii/utilizatorii trebuie să ia măsurile de securitate adecvate (de exemplu, software-ul antivirus) înainte de a „”încărca” ceva de pe Pagina Web. Costul eventualelor corecții sau reparații va fi suportat de vizitatori/utilizatori și în nici un caz de către Societate.
 • Proprietarii nu sunt răspunzători față de utilizatori pentru eventuale pierderi de date cu caracter personal datorită utilizării de către aceștia a produselor și serviciilor terților prin intermediul paginilor acestui site web.

Este posibilă modificarea acestor termeni și condiții în viitor fără o notificare prealabilă. Pentru orice litigiu care rezultă din prezenta, sunt competente instanțele din Salonic care au competența materială.